Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrze

04.11.2012

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ul. Czyżewskiego i Karpackiej w mieście Gdańsku(nr planu 0245)z 2010r. oraz aneksu prognozy do planu z września 2011r.


W związku z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 października 2012 r. do 29 października 2012 r.


Dotyczącego Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego (uchwała Nr LII/1478/10 RMG z dnia href="http://oliwianie.pl/0.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)obejmujący obszar pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca.


Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia href="http://oliwianie.pl/ października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu po zapoznaniu się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku jesteśmy zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko.


W związku z powyższym składamy następujące uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko załączonej do w/w planu:

Cały wykazany teren położony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie - osnowie przyrodniczej miasta, teren ten graniczy(od zachodu) z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. System ten przenika obszar zainwestowania miejskiego, umożliwiając przyrodnicze powiazania funkcjonalne i warunkując utrzymanie względnej równowagi środowiska przyrodniczego, przede wszystkim przez zachowanie ciągłości przestrzennej terenów przyrodniczych w granicach obszaru opracowania z terenami w ich otoczeniu. OSTAB nie jest to teren chroniony w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody natomiast wynika to z uchwały lokalnej, zatwierdzonej przez Radę Miasta Gdańska.


Zasady kształtowania środowiska na tym obszarze, to m.in.:

- podtrzymać obecne użytkowanie terenu zgodnie z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak np. zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy;

- dążyć do powiększenia udziału terenów zielonych aktywnych biologicznie na terenach zainwestowanych przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych;

- przeznaczać niezagospodarowane tereny w obrębie systemów przede wszystkim na tereny urządzonej zieleni publicznej;

- ograniczać przerywanie ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej;

- zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne;

- utrzymanie standardów powietrza;

- ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej - ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

- przywracać naturalny kształt istniejącym strukturom przyrodniczym i eliminować bariery antropogeniczne;

- ograniczanie uciążliwości hałasowych


Te ustalenia zawarte są także w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z perspektywą 2012-2014, przyjęty uchwała Rady Miasta Gdańska nr XLIX/1href="http://oliwianie.pl/7href="http://oliwianie.pl//10 z dnia 27 maja 2010r.

Nasze uwagi są wyrazem m.in. ujętego w w/w planie wzmocnienia systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesieniem świadomości społeczeństwa - który zakłada rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych z wykorzystaniem zasobów środowiska. Jest to bardzo ważne zagadnienie, bo nikt inny poza mieszkańcami, na których zdrowie ogromny wpływ ma stan otaczającej przyrody(środowiska), nie powinien decydować o ingerencji w to środowisko. Jest to duże osiągnięcie demokracji i z tego przywileju korzystamy.


Samo wstępne założenie ustaleń projektu planu, zakłada, że jego realizacja polegać będzie na wprowadzeniu funkcji usługowej(przedszkola)na terenie naturalnie ukształtowanej rzeźby morenowej(język skarpy), gdzie różnica poziomów w granicach terenu wynosi ok. 9m, natomiast całego terenu ok. 18m. nachylenie skarpy powyżej 25%. Ingerencja w ten teren doprowadzi do:

- dewastacji i zniszczenia istniejącej tam szaty roślinnej, wśród której dominują dwa drzewa liściaste spełniające parametry aby być uznane za pomniki przyrody(zgłoszono do Prezydenta Miasta Gdańska aby zapobiec planowanej wycince). Jest to okaz Klonu zwyczajnego w grupie kilku klonów, o obwodzie pierśnicy ok. 280 cm oraz dąb bezszypułkowy, bardzo rzadki w tym rejonie o obwodzie ponad 240 cm, o silnie ukształtowanych koronach. Zasięg oddziaływania tych drzew to promień ok. href="http://oliwianie.pl/0 m w głąb terenu. Ich kilkudziesięciotonowy system korzeniowy to naturalne zabezpieczenie skarpy. Oprócz w/w drzew liściastych na terenie porastają ok. 150 letnie sosny, również o silnie ukształtowanych systemach korzeniowych;

- niwelacji terenu, przy różnicy poziomów 9 m, to nie tylko naruszenie trwałego systemu ekologicznego, łącznie z podziemnymi ciekami wodnymi, naturalnymi przy tej rzeźbie terenu, lecz związanego z tym przemieszczenia ogromnych mas ziemnych;

- sztuczne zabezpieczenie pozostałej części skarpy również różnica poziomów ok. 9m, to bardzo odważne i kosztowne wyzwanie dla inwestora, może być wykonane ogromnym kosztem, niewspółmiernym do wartości całej inwestycji i przy komercyjnym podejściu do prywatnego przedszkola, nie dający szans na uzyskanie w pespektywie kilkudziesięciu lat jakiegokolwiek zysku;

- naruszenie trwałego systemu ekologicznego w tym terenie może spowodować, jak nawet zaznaczają autorzy raportu nieprzewidywalne i nieobliczalne skutki dla środowiska cyt. „ze wskazanej funkcji planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu jego realizacji wynika, że ocena jego wpływu i zmian środowiska spowodowanych jego ustaleniami jest zadaniem obarczonym wysokim stopniem niepewności i siła zmian może nie być zależna bezpośrednio od propozycji planu". Czyli z góry autorzy planu zakładają, że ingerencja w środowisko nie będzie bynajmniej obojętna dla niego.

- dotychczasowe użytkowanie tego terenu poprzez prowadzenie w jego części ogródków działkowych, naruszyło już co prawda w niewielkim stopniu jego pierwotny kształt, jednakże w obecnym stanie jest to możliwe do odwrócenia. Nastąpić to może poprzez likwidację pozostałości po ogródkach: stare altanki, płoty, uporządkowanie zieleni, poprzez wycinkę niektórych krzewów i nowe nasadzenia. Jest to zgodne z częścią opracowania prognozy. Jednakże bardzo ogólnie podchodzi autor prognozy do zniszczenia dotychczasowej szaty roślinnej i jej odtworzenia w przypadku zatwierdzenia przedmiotowego planu. Nie podaje się precyzyjnie, w jaki sposób przy tak inwazyjnej ingerencji w planowany teren, zachowana zostanie chociażby część szaty roślinnej porastającej teren. Na pewno uszkodzeniu i zniszczeniu ulegną najcenniejsze okazy drzew liściastych i iglastych, poprzez naruszenie ich systemu korzeniowego. Z tego względu, że dwa wymienione okazy drzew liściastych oraz kilka sosen jest chronionych ustawowo, ze względu na swoje cenne walory i parametry, prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w ich obrębie jest zabronione. Ten fakt wyklucza jednoznacznie ingerencję inwestora na większej części powierzchni planowanego terenu;

- zniszczenie i wycięcie tych drzew i pozostałej szaty roślinnej spowoduje ujemny bilans CO2 oraz ograniczy zdolności samooczyszczania się powietrza, czym spowoduje pogorszenie warunków bytowych mieszkańców. Poza tym zniszczenie tych drzew to koszt dla inwestora rzędu ponad 1,5 mln zł;

- błędne jest zatem stwierdzenie zawarte w prognozie, że cyt. „ukształtowany w ten sposób( w domyśle po realizacji ingerencji inwestycyjnej w ten teren)system zieleni umożliwi zachowanie i ochronę różnorodności biologicznej oraz najcenniejszych gatunków drzew na terenie analizy", przy proponowanej zmianie planu, zakładającego ingerencję w ten teren, zniszczona zostanie cała dotychczasowa szata roślinna;

- potwierdzeniem tego założenia jest rysunek planu, gdzie powierzchnia zabudowy(001-Uhref="http://oliwianie.pl/href="http://oliwianie.pl/) obejmuje 0,href="http://oliwianie.pl/4 ha, czyli praktycznie całą powierzchnię działki. Oznacza to, że ingerencja nastąpi na całej powierzchni, co wyklucza możliwość zachowania dotychczasowej szaty roślinnej;

- doprowadzenie i podłączenie mediów(woda, ciepło, elektryczność, ścieki, gaz) do planowanego przedszkola, będzie również ingerencją liniową w środowisko, nieobojętną temu środowisku;

- niezgodne z rzeczywistością jest stwierdzenie, że obszar planu nie jest włączony do strefy ochrony konserwatorskiej, ponieważ bezpośrednio przy granicy planu posadowione są budynki 100 letnie, na które będzie oddziaływać przedmiotowa inwestycja zarówno w czasie budowy, jak i po zrealizowaniu inwestycji. W czasie budowy, jedyny możliwy dojazd będzie drogą, położoną między wiekowymi budynkami(szer. ok 7m)nie zapewni bezpieczeństwa w przypadku zastosowania ciężkiego sprzętu i może doprowadzić do katastrofy budowlanej, czego nie przewidziano w planie i prognozie. Prognoza oddziaływania na środowisko może być ograniczona jedynie do obszaru opracowania, najważniejsze jest wykazanie, że planowana zmiana planu nie wpłynie negatywnie na sąsiednie działki, w tym zabytkowe budynki i budowle. Z tego nawet względu administrator terenów należących do spółdzielni mieszkaniowej od strony ul. Gdańca, nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich terenów na drogę dojazdową do przyszłej inwestycji.

- planowana zmiana planu, czego nie ujęto w prognozie? znacząco wpłynie na tereny sąsiadujące z opracowanym terenem i tak:

1. Na budynki mieszkalne wielorodzinne poprzez zbudowanie drogi dojazdowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie, odległość od murów niecałe dwa metry. Użytkowanie tej drogi w trakcie budowy to przejazdy ciężkiego sprzętu, wywożącego duże ilości „urobku ziemnego i masy zielonej i drewna, praca ciężkiego sprzętu w bezpośrednim sąsiedztwie domów, może spowodować trudne do oszacowania szkody, do katastrofy budowlanej włącznie. Po okresie inwestycji, przy planowanym przedszkolu na 150 dzieci, zakładając, że większość będzie dowożona samochodami, zwiększy dobowe natężenie ruchu samochodowego w bezpośrednim sąsiedztwie domów o ok. 200 przejazdów. Spowoduje to na pewno zwiększenie natężenia hałasu w rejonie, gdzie i tak przekroczone są dopuszczalne normy(nie ujęto tego w prognozie) oraz zwiększenie emisji spalin, co przy zakładanej likwidacji zieleni w tym miejscu zwiększy znacznie negatywne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców i powiększy „efekt cieplarniany" co jest niezgodne z przyjętymi ustaleniami Unii Europejskiej.

2. Zrealizowanie zmian w planie wg. prognozy wpłynie na znaczne zmiany na powierzchni ziemi i budowę geologiczną, wysokie nachylenie przy deniwelacji od 10-15 m i nachyleniu 25° stwarza wg. autorów opracowania duże utrudnienia w posadowieniu nowych budynków, ich posadowienie wymusza prowadzenie dużych robót ziemnych, co z kolei zwiększa niebezpieczeństwo uruchomienia procesów osuwiskowych. Brak jest tu zaznaczenia, że planowany zakres robót ziemnych będzie miał znaczący wpływ na przylegające do terenu powierzchnie, w tym najbardziej na wyższy element zbocza znajdujący się nad planowanym terenem oraz na tereny położone poniżej i zboków planu. Tereny te na skutek przerwania ciągu ekologicznego i naruszenia trwałej struktury geologicznej, narażone zostaną na nieprzewidziane bliżej negatywne oddziaływania np. w czasie ulewy, opadów śniegu, wichury.

- planowana wysokość nowej zabudowy ogranicza ją do 10m, co oznacza, że budynek przyszłego przedszkola, znajdzie się pod „umocnioną skarpą" i będzie bezpośrednio narażony na działania czynników atmosferycznych, co może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci i personelu.

- w punkcie 6.href="http://oliwianie.pl/. opisującym zagrożenie ruchami masowymi ziemi, są sprzeczności z jednej strony autorzy piszą, że analiza wykonana przez firmę GEOTEST nie wykazała zagrożeń tymi ruchami na tym terenie, z drugiej autorzy sami przestrzegają przed potencjalnym wystąpieniem ruchów masowych, porastający teren las znacznie redukuje to zagrożenie, natomiast realizacja planu może ruchy masowe uaktywnić.

- w punkcie 6.6. mówiącym o zagrożeniach powodzią, autorzy przyjmują ogólne założenia ochrony przed powodzią dla obszaru Gdańska, nie uwzględniając uwarunkowań lokalnych omawianego terenu. Naruszenie naturalnego systemu irygacyjnego na pewno nie pozostanie obojętne w przypadku ulewy, dodatkowe ilości betonu w górnym tarasie, będą miały negatywny wpływ na normalny spływ wód opadowych.

- w zmianie planu, autorzy słusznie zauważają, że ingerencja w teren wpłynie na zmiany lokalnego klimatu, co zaznaczyliśmy wcześniej;

- wg autorów analizowany rejon(jest to zgodne z prawdą) należy do najczyściejszych pod względem opadu pyłu, co jest niewątpliwie zasługą bogatej szaty roślinnej w tym rejonie, zniszczenie tej szaty oznacza pogorszenie tego stanu co jest niedopuszczalne, bo zaprzecza wszystkim założeniom Programu Ochrony Środowiska oraz zdrowia.

- autorzy pisząc w punkcie 6.10. o zmianach akustycznych, nie biorą pod uwagę, co już wcześniej zaznaczyliśmy ok. 200 samochodów na dobę dowożących i odwożących dzieci i personel oraz bliskiego sąsiedztwa ulicy Czyżewskiego z ponadnormatywnym natężeniem ruchu w okresach szczytu. Czyżby plan zakładał brak dojazdu do przedszkola? Po co więc planować drogę dojazdową?

- w punkcie 6.12. mówiącym o wpływie zmiany planu na walory krajobrazowe, autorzy zakładają duży negatywny wpływ na dotychczasowy krajobraz, który z zadrzewionego stoku przekształcony zostanie w teren zurbanizowany, akurat w tym rejonie niepożądany. Już ingerencja w poprzednim ustroju w naturalny krajobraz spowodowała nieodwracalne zmiany, a jednakże pozostawiła nienaruszony ten fragment stoku, więc jaki jest sens dalszej negatywnej ingerencji? Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że w procedowaniu zakładany jest udział społeczeństwa, które zaprotestuje przeciwko tej ingerencji.

- nieprawdziwe jest stwierdzenie w punkcie 7, że realizowany plan nie będzie miał wpływu na zdrowie ludzi. Wykazaliśmy wcześniej, że bezpośrednio zagrożeni zostaną mieszkańcy Wspólnoty Czyżewskiego 6 oraz inni mieszkańcy, którym pogorsza się warunki klimatyczne. Dodatkowo, co również wykazaliśmy wcześniej, mieszkańcy Wspólnoty narażeni mogą zostać nie tylko na utratę zdrowia, lecz także życia, ponieważ realizacja planu może spowodować katastrofę budowlaną ich domu mieszkalnego.


Podsumowując powyżej zawarte uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko:

1. Zwracamy się do autorów opracowania(Biura Rozwoju Miasta Gdańska), aby po uwzględnieniu uwag zawartych w naszym piśmie, ponownie rozpatrzyli celowość takiej zmiany planu, która może spowodować trudne do przewidzenia negatywne skutki dla otaczającego środowiska i nie jest to bynajmniej problem lokalny.

2. Wnioskujemy o negatywną ocenę możliwości wykorzystania tego terenu pod planowaną inwestycję, nieodwracalne straty w środowisku na pewno nie zrekompensuje tego typu inwestycja.

3. Wysokie koszty przygotowania terenu pod inwestycję, niewspółmiernie wyższe od samych kosztów inwestycji, tym bardziej na dzierżawionym terenie, wykluczają możliwość „uczciwej inwestycji".

4. Zwracamy się do Prezydenta Miasta Gdańska, aby po uwzględnieniu słusznych uwag mieszkańców wycofał projekt uchwały w tej sprawie.

5. Po zakończeniu procedowania wystąpić o zmianę miejscowego planu na przywrócenie tym terenom pierwotnej funkcji, czyli terenów przyrodniczych będących przedłużeniem ciągu ekologicznego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Zarząd Osiedla Oliwa

wstecz...