Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Plan Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej

05.11.2012

OGŁOSZENIE


Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzeniamiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p.z.) , oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o:


podjęciu przez Radę Miasta Gdańska następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


`

Nr uchwały Rady Miasta Gdańska oraz data jej podjęcia / Nazwa planu

(...)

XXX/614/12 z dn. 27.08.2012 r. / Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej


Załączniki graficzne do wyżej wymienionych uchwał, szczegółowo określające granice planów znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.brg.gda.pl


oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej każdego w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do tych planów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres
Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro

80-855 Gdańsk

oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl


w terminie do dnia 12 listopada 2012 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wstecz...