Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Wniosek o wznowienie programu montowania tablic na ulotki na przystankach komunikacji miejskiej

22.01.2013

Radni Osiedli i Dzielnic w Gdańsku Gdańsk, 13 stycznia 2013 r.


Sz.P. Mieczysław Kotłowski, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

Sz.P. Maciej Lisicki, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska


Szanowni Państwo,

my, niżej podpisani radni dzielnic i osiedli w Gdańsku, zwracamy się z wnioskiem o wznowienie programu montowania tablic na ulotki na przystankach komunikacji miejskiej.

Trwający w latach 2009 - 2012 program Mimosa Civitas Plus, który doprowadził do rozlokowania 72 tablic na terenie miasta, okazał się bezspornym sukcesem. Zrealizowano główny cel przedsięwzięcia, a więc ograniczenie reklam i ogłoszeń od lat szpecących gdańskie wiaty przystankowe. Udało się stworzyć strefę bezpłatnej reklamy, spełniającą normy estetyki i wpisującej się w ład przestrzenny. Tablice cieszą się ogromną sympatią, co sygnalizują nam mieszkańcy.

Niestety, jak wynika z informacji przekazanych przez dotychczasowych koordynatorów, w związku ze zrealizowaniem środków unijnych projekt został zakończony i nie będzie kontynuowany ze środków własnych samorządu. Wydaje się, że taka decyzja jest przedwczesna. Trudno uznać montaż tablic za zakończony, skoro ominięto wiele obszarów miasta, większość dzielnic i osiedli. Biorąc pod uwagę niewielki koszt jednostkowy (ok. 3000 zł za jedną tablicę), spełnienie przedłożonych w projekcie EU celów oraz ogromne zainteresowanie mieszkańców, wydaje się, że zakup i montaż kolejnego kompletu tablic pozwoliłyby na doprowadzanie dobrego przedsięwzięcia do końca.

Kwestią otwartą pozostaje partycypacja finansowa rad dzielnic i osiedli we wznowionym projekcie. Wiele rad dzielnic i osiedli już wcześniej wyrażało zainteresowanie tablicami, ale w kontekście niskich środków budżetowych, nie jest możliwe wdrożenie poważnego projektu montowania tablic w pełnym zakresie.

Wnosimy zatem o rozważenie możliwości wznowienia zarzuconego projektu, przy współpracy rad dzielnic i osiedli (co pozwoli m.in.: na optymalne rozlokowanie kolejnych tablic), z możliwością partycypacji finansowej zgodnie z możliwościami i wolą poszczególnych rad. Wnosimy również o zorganizowanie spotkania z niżej podpisanymi, celem omówienia możliwości współpracy.


Z poważaniem

niżej podpisani radni osiedli i dzielnic w Gdańsku (w porządku alfabetycznym rad dzielnic i osiedli):


Cezary Śpiewak-Dowbór - przewodniczący Zarządu Osiedla Brzeźno

Maria Weber, przewodnicząca Rady Osiedla Kokoszki

Łukasz Hamadyk, przewodniczący Zarządu Osiedla Nowy Port

Tomasz Strug, przewodniczący Zarządu Osiedla Oliwa

Jędrzej Włodarczyk – przewodniczący Zarządu Osiedla Siedlce

Andrzej Witkiewicz, przewodniczący Zarządu Osiedla Strzyża

Beata Matyjaszczyk – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Śródmieście

Piotr Dwojacki, przewodniczący Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Lidia Makowska, Ewa Hope - Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Krzysztof Knitter - zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Wzgórze Mickiewicza

wstecz...