Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Przystąpienie do sporządzenia MPZP Oliwa Górna w rejonie ul. Wita Stwosza i Wąsowicza

28.03.2013

Rada Miasta Gdańska zdecydowała 28 marca 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku.


O sporządzenie takiego planu w listopadzie 2012 roku zwrócili się do Zarządu Osiedla Oliwa mieszkańcy z budynku przy ul. Wita Stwosza 21. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia im wykupienia mieszkań komunalnych. Rada Osiedla Oliwa 14 grudnia 2012 roku przyjęła uchwałę wnioskującą o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym możliwe będzie wydzielenie działki dla budynku mieszkalnego położonego ul. Wita Stwosza 21 i sprzedaż lokali komunalnych w przedmiotowym budynku.

Obszar objęty dzisiejszą uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi fragment Oliwy Górnej o powierzchni ok. 1,2 ha. Granica obszaru przebiega: od zachodu wzdłuż ulicy Wita Stwosza, od północy i południa wzdłuż terenów zabudowanych, od wschodu wzdłuż ulicy Stanisława Wąsowicza.
Obszar planu położony jest w kwartale zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W granicach planu znajdują się dwa budynki mieszkaniowe wielorodzinne, budynek Zespołu Szkół nr 2 w Gdańsku-Oliwie oraz budynek gospodarczy.
Na obszarze objętym granicami planu występują grunty gminne i prywatne.
Na obszarze objętym granicami przystąpienia do sporządzenia planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Strzyża II - Oliwa w mieście Gdańsku (uchwała RMG nr XLIV/1327/2002 z dnia 24.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 16, poz.375). Ustalenia planu przeznaczają przedmiotowy obszar na teren przedszkola, teren szkoły oraz teren strefy mieszanej usługowo - mieszkaniowej.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Głównym celem planu jest umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych najemcom w budynku wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 21. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest na wspólnej działce (nr ew. 165/4) z Zespołem Szkół nr 2. Ustalony w obowiązującym planie miejscowym zakaz podziału terenu nie pozwala na wydzielenie odrębnej działki dla budynku mieszkalnego, a co za tym idzie sprzedaży mieszkań. Obszar planu nie jest chroniony wpisem do rejestru zabytków, jednak budynki mieszkalne i budynek szkoły są objęte ochroną konserwatorską poprzez ustalenie w obowiązującym planie miejscowym. Planowany podział działki został pozytywnie zaopiniowany przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (opinia ZP.4171/4270/2011 z dn. 28.06.2011 r.). PWKZ nakazał m.in. objęcie planem całej działki 165/4 oraz wydzielenie odrębnych działek przynależnych do budynków przy ul. Wita Stwosza 21, 23 i 23A i ustalenie niezależnej dostępności drogowej dla każdego z budynków.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Na przedmiotowym terenie nie występują grunty leśne.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska".

wstecz...