Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Negatywna opinia dla przystąpienia do sporządzenia mpzp Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

21.08.2013

Gdańsk Oliwa, 20 sierpnia 2013

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 GdańskDotyczy: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku


W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 23.07.2013r. projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOliwa Górna rejon ulicyOpackiej w mieście Gdańsku Rada Osiedla Oliwa negatywnie opiniuje projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.


Uzasadnienie:
Uzasadnieniem powyższego jest położenie obszaru proponowanego do objęcia planem, na którym planuje się wybudowanie obiektów o charakterze mieszkaniowo - usługowym, w okolicach Parku Oliwskiego.


Budowa obiektów o charakterze mieszkaniowo - usługowym zakłóci spokój turystów i mieszkańców korzystających z dobrodziejstw Parku Oliwskiego. Teren ten oraz cały Zespół urbanistyczny Starej Oliwy z zespołem Potoku Oliwskiego należy chronić przed nadmierną urbanizacją, której proces gwałtownie postępuje w wyniku wcześniej uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Za błędne uważamy pospieszne przystępowanie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na podstawie doniesień medialnych o sprzedaży tego terenu (na znanych, obecnych warunkach MPZP) przez Telewizję Polską jednej z gdańskich firm deweloperskich.


Uważamy również, że obszar ten powinien być zagospodarowany jedynie jako teren zieleni urządzonej lub o charakterze usługowym z funkcją obsługi ruchu turystycznego.


W związku z powyższym projekt ww. uchwały Rady Miasta Gdańska uważamy za bezzasadny.Zarząd Osiedla Oliwa


Poniżej treśc uchwały Rady Miasta Gdańska, która ma byc głosowana 29 sierpnia.


UCHWAŁA NR ...............
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................. roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoOliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 647, poz. 951, poz.1445, z 2013r poz.21, poz. 405), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594.)
uchwala się,co następuje:
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku

§ 2
Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 4
Zobowiązuje się PrezydentaMiasta Gdańska do:
1)ogłoszenia uchwały przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
2)ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu w miejscowej prasie,
3) zawiadomienia na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania
i opiniowania projektu planu.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR........... / .... /13
RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 sierpnia 2013 roku
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście GdańskuUZASADNIENIE
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 4,5 ha, położony jest w Oliwie przy skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej z ul. Opacką.
Większość terenu opracowania jest niezagospodarowana, tylko przy Al. Grunwaldzkiej znajdują się dwa budynki usługowe.
Większość obszaru objętego planem stanowią grunty prywatne tylko działki wzdłuż Al. Grunwaldzkiej i ul. Opackiej są własności gminy.
Na terenie wskazanym do objęcia planem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej i Czyżewskiego w Gdańsku Oliwie (Uchwała Nr L/1718/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.04.2006 r., Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 94 z 07.09.2006 r. poz. 1968).

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU
Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane jest potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie warunków urbanistycznych - zmiany m.in. intensywności zabudowy i wysokości zabudowy oraz zmiany przeznaczenia z usługowego na mieszkaniowo-usługowe.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska".
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania planu 1:1000.

wstecz...