Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Prezydent odpowiada na apel Zarządu Osiedla Oliwa

28.08.2013

Gdańsk,14- 08-2013

ZARZĄD OSIEDLA OLIWA

ul. Opata Jacka Rybińskiego 10

80-320 Gdańsk

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 5 lipca 2013 r. dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na wstępie pragnę serdecznie przeprosić za niedogodności pierwszych dni wdrażania nowego systemu co można było odczuć w rejonie dzielnicy Oliwa.

Mając na uwadze bardzo krótki czas od złożenia przez mieszkańców pierwszych deklaracji i uruchomienia w jednym terminie na terenie catego miasta wywozu odpadów, doszło do spiętrzenia problemów logistycznych, które nie miały racji występowania w poprzednio obowiązującym systemie gospodarowania odpadami.

Dotychczas usługi odbioru odpadów realizowane były przez firmy, które budowały swoje obszary usług sukcesywnie latami, a każda nowa umowa była dodawana jednostkowo do tras poszczególnych pojazdów. Obecnie firmy, które wygrały przetargi pomimo wieloletniego doświadczenia miały trudności z rozpisaniem harmonogramu odbioru odpadów i przebiegu tras, tak by załogi działając na rejonach odmiennie wytyczonych niż w poprzednim systemie dotarły do wszystkich zaplanowanych na dzień wywozu punktów gromadzenia odpadów. Taka sytuacja szczególnie widoczna była w rejonie dzielnicy Oliwa. Widząc skale opóźnień, ZDiZ w Gdańsku po 4 dniach od startu nowego systemu zorganizował naradę z wykonawcami, podczas której firmie Remondis przekazano informacje o naliczeniu kar umownych oraz zobowiązano ją do usunięcia wszystkich nagromadzonych odpadów w terminie do dnia 7 lipca 2013 r. Dodatkowo, aby wspomóc logistycznie wykonawcę, zobowiązano firmę PRSP SA aby od dnia 4 do 7 lipca 2013 r. użyczyła firmie Remondis 3 pojazdy, a jednocześnie ZDiZ w Gdańsku zadysponował przemieszanie załóg śmieciarek obu firm, celem zaznajomienia firmy Remondis ze specyfiką dzielnicy Oliwa (lokalizacje PGO, dojazdy do posesji, informacje nt. zamkniętych PGO oraz zarządcach posiadających klucze do altan).

Wyjaśniając kwestie braku pojemników ubolewam, ale ilość nowych pojemników do ustawienia w punkach gromadzenia odpadów, w tym konieczność zakupu i ustawienia dodatkowych pojemników na odpady mokre, przerosła możliwości firm wywozowych. Dane posiadane przez służby miejskie były o ok. 30 % zaniżone niż rzeczywiste potrzeby zgłaszane przez mieszkańców w deklaracjach. Wynika to z faktu, że ok 10 % mieszkańców nigdy nie miało żadnych pojemników na odpady. Inną sprawą jest fakt, że mieszkańcy zatajali posiadanie pojemników pozostawionych przez poprzednio obsługujące ich firmy wywozowe, oczekując dostawienia nowych, jeszcze nie używanych. Dlatego też zamiast dostarczania jednego pojemnika na odpady mokre firmy wywozowe dostarczały ich podwójną ilość by obecnie w trybie pilnym odbierać ocL mieszkańców nie przysługujące im pojemniki.

Nie mniej jednak oprócz obiektywnych trudności firma Remondis dopuściła się uchybień w realizacji umowy, za co w pierwszym tygodniu jej realizacji ukarana została na kwotę 33 960 zł a łącznie w lipcu na kwotę 71 861 zł. Prowadzone cyklicznie kontrole wykazują, że jakość usług świadczonych przez firmę Remondis z każdym tygodniem poprawia się, co daje podstawy do umiarkowanego optymizmu na przyszłość.

Odnosząc się do Państwa prośby dot. bonifikaty za miesiąc lipiec, informuję że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podatnicy mają obowiązek uiszczać opłaty bez wezwania za każdy miesiąc w którym zamieszkują na danej nieruchomości w wysokości zgodnej z wyliczoną w złożonej deklaracji. Jedynie w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazać odpady komunalne na koszt gminy podmiotowi posiadającemu stosowne pozwolenia i wpis do rejestru działalności regulowanej.

Noszę nadzieję, że po trudnym okresie wdrażania rewolucyjnych zmian na terenie całego miasta, sytuacja z każdym dniem będzie ulegała poprawie. Jestem pewien, że za kilka lat nikt nie będzie pamiętał tych trudnych chwil, a kolejne pokolenia będą funkcjonowały w realiach uznawanych od wielu lat w Europie za oczywiste. Zapewniam, że wszystkie krytyczne opinie każdorazowo przyjmujemy i na bieżąco modyfikujemy niedoskonałości systemu. Niestety mamy świadomość, że początki wielu reform, zwłaszcza tak radykalnie wpływających na mieszkańców są zawsze trudne, co nie oznacza, że należy z nich rezygnować.

Prezydent Miasta Gdańska
z up.
Maciej Lisicki
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

wstecz...