Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych

08.10.2013

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 08 października 2013 r. do 31 października 2013 r. Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam o:
wyłożeniu do publicznego wglądu Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.
Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.plZainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów, w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres
Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk
oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia31 października 2013 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot np. proponowane elementy wraz z kolejnością ich realizacji - załącznik graficzny lub opisowo w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację jego przedmiotu.
Organem właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Gdańska. Rozpatrzenie uwag i wniosków zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

wstecz...