Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu geodezyjnego ..

27.04.2014

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu geodezyjnego
dotyczącego modernizacji ewidencji budynków i lokali
Działając na podstawie przepisu art. 7d pkt 1), art. 20, art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 193, poz. 1287) oraz § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 roku (Dz.U. Nr. 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Gdańska, do którego zadań należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zawiadamia, że:
w terminie od 12.05.2014 do 30.05.2014r., w godzinach od 8.30 do 15.00 w dni robocze w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku , ul. 3 maja 9 pok. 6 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt opisowo-kartograficzny ewidencji budynków i lokali:
obrębów geodezyjnych nr 0011,0012,0013 teren ograniczony ulicami

ul. Bytowska, ul. Kwietna, ul. Świerkowa, ul. Podhalańska, ul.StefanaŻeromskiego,ul. Kaprów, al.Grunwaldzka, ul.AntoniegoAbrahama, ul.Góralska
Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2010r. Dz.U.Nr 193 poz. 1287 ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami )
Wyłożony operat stanowią:
kartoteki budynków
kartoteki lokali
rejestr budynków
rejestr lokali
mapa ewidencji gruntów i budynków
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie uprawnionych, bowiem umożliwi na tym etapie postępowania ujawnienie ewentualnych nieścisłości. Przyjęte do wiadomości dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w formie protokółu oraz podpisane przez osoby zainteresowane.
Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości (wraz z numerem PESEL, Regon). W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania tj: zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych o budynkach i lokalach w operacie ewidencyjnym.
Modernizacja ewidencji budynków i lokali m.Gdańsk(411.52 KB)

wstecz...