Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

01.09.2014

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r


Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kościerską; od wschodu – ulicą Bytowską; od południa – granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu – granicą działki nr 77 obr. 10.


Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska241KB
Rysunek projektu planu3.58MB
Prognoza oddziaływania na środowisko4.05MB

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej
(uchwała Nr XLI/900/13 RMG z dnia 29.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ciągiem pieszym łączącym ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – ulicą Opacką; od zachodu – terenem TVP Gdańsk.


Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska257KB
Rysunek projektu planu1.02MB
Prognoza oddziaływania na środowisko14.7MB

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w:

Nazwa planu

Dzień

Godzina

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej

17.09.2014

17:00

Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej

22.09.2014

17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia14 października 2014 r.Pisma należy kierować na adresBiuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy:brg@brg.gda.pl
Jednocześnie informuję, żezgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adresBiuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowybrg@brg.gda.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia14 października 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

wstecz...