Rada Dzielnicy Oliwa

czwartek, 21 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Ponowne wyłożenie projektu planu Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

27.11.2017

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (nr 0258)

będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.11.2017 r. do 29.12.2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
Obszar planu w rejonie AWFiS (nr 0258) obejmuje obszar o powierzchni 23,83 ha, ograniczony: od północy ulicą Nadwodną, od wschodu Aleją Grunwaldzką, od południa terenami osiedla mieszkaniowego (w budowie) i terenami Telewizji Polskiej, od zachodu ulicą Józefa Czyżewskiego.

Przebieg granic planów pokazano na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).

W zmienionym projekcie planu uwzględniono uwagi dotyczące wydzielenia ciągu pieszego w północnej części obszaru planu oraz ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy w północno-zachodnim narożniku terenu 009-M/U32. Dodatkowo zmieniono formy zapisu wysokości zabudowy jednakże bez zmian ustalonych wcześniej parametrów oraz wprowadzono pojęcie „miejsce do parkowania” zamiast „miejsce postojowe” co spowodowało konieczności zmiany wszystkich zapisów dotyczących miejsc postojowych i parkingów w całym projekcie uchwały.

Wyłożony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, a także materiały obrazujące przebieg granic planu w kontekście istniejącego zagospodarowania znajdą Państwo na stronie internetowej www.brg.gda.pl w zakładce Aktualności - grudniowe wyłożenie projektów planów w BRG.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.12.2017 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji wśród członków Rady Dzielnicy Oliwa oraz zainteresowanych mieszkańców – w tym celu załączamy kopię wyciągu z obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska w przedmiotowej sprawie.


Z poważaniem
/-/ Edyta Damszel-Turek
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

wstecz...