Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Od 2 do 30 września 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej". 3 września o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbędzie się dyskusja publiczna nad projektem planu. 

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępniono również prognozę oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Dyskusja publiczna    

3 września o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

W granicach planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej znajdują się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 35. W centralnej części mieści się utwardzony plac (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ul. Wąsowicza. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy żłobka i rozbudowy infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 35. W projekcie planu ustalono głównie funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3 (na terenie, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 – dodatkowo funkcję zamieszkania zbiorowego). Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka. Na terenie, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 35, zwiększono parametry zabudowy oraz zmieniono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na ewentualną rozbudowę budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury sportowej np. o boisko. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy. Na terenach usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zachowując układ budynków wzdłuż ulic. Budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (przy ul. Wita Stwosza 23) objęto ochroną ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ochronie podlega jego bryła, detal architektoniczny, materiał elewacyjny, stolarka okienna i drzwiowa. Ponadto w projekcie planu wprowadzono maksymalną ochronę istniejącej zieleni poprzez ustalenie: zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, zachowania cennego drzewostanu (z zagospodarowaniem zapewniającym naturalną wegetację) oraz szpalerów drzew do utrzymania i uzupełnienia. Dodatkowo wprowadzono szpalery drzew oraz ciąg łączący Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie, stanowiący kontynuację ciągu biegnącego wzdłuż ulicy Wita Stwosza. W graniach objętych planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 0,2 ha. Na całym obszarze wprowadzono odpowiednie współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Te zapisy mają na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Zgłaszanie uwag – do 14 października  

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 października 2019 r.   

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..     

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl

BRG


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje