Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Do 3 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są również na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl.
Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów:
- 58 308-43-51 (Oliwa Górna - Kuźnia Wodna)
Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

https://youtu.be/MoVlz9ksnXY

Terminy dyskusji publicznej   

Dyskusja publiczna, dotycząca projektu planu, odbędzie się 28 lipca w sali AKWEN ul. Wały Piastowskie 24 (I piętro, budynek z windą i podjazdem).  

- godzina 17.00 - Oliwa Górna - Kuźnia Wodna,

Dyskusje publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Procedura postępowania dostępna na stronie: https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany/procedura-postepowania-podczas-dyskusji-publicznych-w-zwiazku-z-wirusem-sars-cov-2

Projekt planu Oliwa Górna - Kuźnia Wodna umożliwi realizację polityki miasta w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Na terenie znajdują się: budynek dawnej Kuźni Wodnej, odcinek Potoku Oliwskiego oraz niewielki fragment ul. Bytowskiej. Jest to obszar objęty ścisłą ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego. Do rejestru zabytków jest wpisana również Kuźnia Wodna. Zmiana jest związana m.in. z dostosowaniem linii rozgraniczających terenów do obszarów ich faktycznego użytkowania oraz realizacją obiektów hydrotechnicznych w ramach zadania Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna.

Zgłaszanie uwag – do 17 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

- papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

- lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 sierpnia 2020 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje