Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Uchwała Nr  XIV/48/21

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 28 grudnia 2021 roku

 

w sprawie ochrony alei lipowej w ciągu ul. Opackiej

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 6 i 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, poz. 1954  z 2014 r.)

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

  • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne ustanowienie pomnikiem przyrody alei lipowej w ciągu ul. Opackiej.

 

  • 2

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o niezwłoczne wystąpienie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis alei lipowej w ciągu ul. Opackiej do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego

 

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

                                                                                   Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

                                                                                                          Zofia Pomirska

 

 

Uzasadnienie

Artykuł 40. Ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mówi: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych (…).

Okazała aleja lipowa rosnąca wzdłuż ulicy Opackiej oraz Parku Oliwskiego znakomicie spełnia wymienione w ustawie kryteria i jako taka powinna być prawem chroniona.

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje