Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 1 lutego (czwartek) o godzinie 18.00 obrady XXI sesji Rady Dzielnicy Oliwa w siedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Uchwała w sprawie podziału środków przeznaczonych do dyspozycji Rady Dzielnicy na 2024 rok.
 2. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej realizację funkcji Miasta na terenie
  Dzielnicy dot. projektu przebudowy ul. Bażyńskiego.
 3. Uchwała w sprawie przebiegu autobusowych linii 149 i 249.
 4. Uchwała w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy Wita Stwosza.
 5. Uchwała w sprawie rozszerzenia strefy zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton.
 6. Uchwała w sprawie zmian granic dzielnic Oliwa oraz Przymorze Małe.
 7. Uchwała w sprawie zmian granic dzielnic Oliwa oraz Strzyża.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

Zofia Pomirska

 

Projekty uchwał:

 

Uchwała Nr  XXI 75/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/1693/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2024 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 251 298 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2024 do dyspozycji Rady Dzielnicy Oliwa na następujące cele:

 

 1. Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej i serwera Rady Dzielnicy Oliwa –  370 zł
 2. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta 3 maja – 2000 zł
 3. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – 1000 zł
 4. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta Oliwy – 1200 zł
 5. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego „Oliwskie Lato be uzależnień Piłką 2023” - 2600 zł
 6. Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości - 2200 zł
 7. Sfinansowanie organizacji XVI Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy - 1400 zł 
 8. Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa - 7000 zł
 9. Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” – 8000 zł
 10. Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej – 3000 zł
 11. Organizacja Dnia Seniora w Klubie Seniora „Czyżyk” – 350 zł
 12. Nagrody w II Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Oliwie oraz Grze Terenową pt. „Uszy Dionizosa, chińskie świątynie - znane i nieznane miejsca w Oliwie” – 2500 zł
 13. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych „Oliwska Niedziela” w Domu Zarazy – 22 000 zł
 14. Upamiętnienie postaci Antoniego Abrahama przy ul. Czyżewskiego w Oliwie – 3000 zł
 15. Sfinansowanie zakupu książek do Biblioteki Oliwskiej - 10 000 zł
 16. Sfinansowanie spotkań i warsztatów z literatami w Bibliotece Oliwskiej – 15 000 zł
 17. Budowa mini boiska do gry w piłkę nożną na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 – 45 000 zł
 18. Sfinansowanie nasadzeń krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach – 50 000 zł
 19. Sfinansowanie pielęgnacji i ogławiania drzew z jemioły – 50 000 zł
 20. Rezerwa budżetowa – 24 678 zł

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa

 

 • 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

                                                                                  Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

                                                                                                          Zofia Pomirska

 

Uchwała Nr XXI/76/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie opinii dotyczącej realizację funkcji Miasta na terenie Dzielnicy dot. projektu przebudowy ul. Bażyńskiego

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 5 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wyraża negatywną opinię na temat sposobu projektowania oraz uzgadniania przebudowy ul. Bażyńskiego.

 • 2

Wnioskuje się o wprowadzenie praktyki obligatoryjnego konsultowania podobnych inwestycji na terenie dzielnicy z Radą Dzielnicy Oliwa.

 

 

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                         

 

Uzasadnienie

 

Rada Dzielnicy Oliwy negatywnie odbiera brak konsultacji z przedstawicielami mieszkańców idei i projektu przebudowy ul. Bazyńskiego, do którego doszło w 2023 roku. Takie konsultacje czy możliwość zaopiniowania projektu przez Radę mogłaby zapobiec popełnieniu zaistniałych błędów oraz umożliwić uwzględnienie zgłaszanych przez mieszkańców wniosków. Tej szansy nam nie dano.

 

Uchwała Nr XXI/77/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie przebiegu autobusowych linii 149 i 249

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 16 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o przywrócenie przebiegu tras linii autobusowych 149 i 249 do stanu sprzed przebudowy ul. Bażyńskiego w 2023 roku.

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                         

 

Uzasadnienie

 

Projekt przebudowy ul. Bażyńskiego nie był konsultowany z Radą Dzielnicy Oliwa. Nie była również konsultowana zmiana trasy linii autobusowych 149 i 249 po zakończeniu przebudowy ulicy. Przypominamy, że opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy
transportu zbiorowego jest przypisane do właściwości Rady Dzielnicy w uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska Statucie Dzielnicy Oliwa.

 

Uchwała Nr XXI/78/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie ograniczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy Wita Stwosza

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

W związku z brakiem reakcji na wnioski Rady Dzielnicy Oliwy o remont nawierzchni ul. Wita Stwosza, wnioskujemy o wprowadzenie na odcinku tej ulicy (od skrzyżowania z ul. Bażyńskiego do skrzyżowania z ul. Abrahama) następujących rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego:

 

 • ograniczenie prędkości do 20 km/h i likwidację pasów rowerowych
 • zamiennie wprowadzenie strefy zamieszkania.

  

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                          

Uzasadnienie

 

Odcinek ul Wita Stwosza (od skrzyżowania z ul. Bażyńskiego do skrzyżowania z ul. Abrahama – w obu relacjach) jest w katastrofalnym stanie. Nawierzchnia pamiętająca jeszcze czasy PRL jest niemal w całości zdekapitalizowana. Kierowcy zaczynają wbrew przepisom jeździć pasem rowerowym z powodu mniejszej ilości znajdujących się na nim dziur oraz licznych łat. Skłania ich do tego również niewielki stopień wykorzystania przez rowerzystów, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym.

 

W związku z brakiem perspektyw na remont ulicy oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przy ul. Wita Stwosza wnioskujemy o obniżenie na niej dozwolonej prędkości do 20 km/h (jak na drogach wewnętrznych) wraz z likwidacją pasa rowerowego i umożliwieniem korzystania z tej części drogi przez wszystkie pojazdy. Alternatywą może być wprowadzeni strefy zamieszkania, dopuszczające również ruch pieszych na jezdni.

 

Uchwała Nr XXI/79/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie rozszerzenia strefy zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton

 

 

Na podstawie § 15 ust. 1, pkt. 14 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.)

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Rada Dzielnicy Oliwa wnioskuje o rozszerzenie listy ulic z zakazem wjazdu i poruszania się pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton o następujące ulice:

 

- Wita Stwosza

- Grottgera

- Kasprowicza

- Orkana

- Noakowskiego

- Zacisze

- Derdowskiego

- Witkiewicza

- Żeromskiego

- Obr. Westerplatte

- Flisacka

- Asnyka

- Kaprów

- Kręckiego

- Miraua

- Husa

- Wąsowicza

- Kaszubska

- Podhalańska

- Liczmańskiego

- Leśna

- Słoneczna

- Świerkowa

- Kwietna

 

  

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                         

  

Uzasadnienie

 

Przed laty występowaliśmy o ograniczenie możliwości przejazdy przez centrum Oliwy tzw. Tirów. Dzięki temu został wprowadzony zakaz przejazdu przez Stary Rynek Oliwski i ul. Opata Rybińskiego pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton.

 

Chcemy rozszerzenia tego zakazu na wiele pozostałych ulic dzielnicy Oliwa. Obserwujemy na nich niekontrolowany w żaden sposób ruch dużych pojazdów np. przy okazji transportu dostaw do prowadzonych budów. Gabaryty takich pojazdów niszczą nawierzchnię małych dzielnicowych uliczek, niszczone są również korony wiekowych drzew. Sytuacja ta wymaga prawnego uregulowania.

 

 

Zmiany granic:

Ul. Droszyńskiego 32A i Droszyńskiego. Stoją tu budynki handlowo - usługowe i magazynowe. To teren Oliwy i Przymorza Małego.

Mat. Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przygotowane za pomocą systemu GeoGdańsk

Czytaj więcej na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Czy-zmienic-granice-kilkunastu-dzielnic-Gdanska-Rada-Miasta-czeka-na-opinie-rad-dzielnic,a,256448

 

Uchwała Nr XXI/80/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie zmian granic dzielnic Oliwa oraz Przymorze Małe

 

 

Na podstawie  Uchwału nr LXXI/1840/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz § 62 ust. 2a pkt 2 Statutu Miasta Gdańska

 

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Na podstawie załącznika nr 3 do Uchwały nr LXXI/1840/23 Rady Miasta Gdańska, przedstawiamy negatywne stanowisko w kwestii zmiany granic na rzecz dzielnicy Przymorze Małe.

 

 • 2

Rad Dzielnicy Oliwy postuluje o włączenie opisanych w wyżej wymienionym załączniku budynków w granice dzielnicy Oliwa.

 

 • 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                         

 

Uzasadnienie

 

Dzielnica Przymorze Małe powstała z wydzielenia z dzielnicy Oliwa. Nie widzimy dalszej konieczności pomniejszania terenu historycznej dzielnicy Oliwa. Wręcz przeciwnie. Wyrażamy pogląd o potrzebie łączenia dzielnic w Gdańsku w większe jednostki i przywracaniu historycznych ośrodków.

 

 

 

 

Al. Grunwaldzka 295. Pod tym adresem znajdują się budynki handlowo - usługowe. To teren Oliwy i Strzyży.

Mat. Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku przygotowane za pomocą systemu GeoGdańsk

Czytaj więcej na: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Czy-zmienic-granice-kilkunastu-dzielnic-Gdanska-Rada-Miasta-czeka-na-opinie-rad-dzielnic,a,256448

 

Uchwała Nr XXI/81/24 (projekt)

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 1 lutego 2024

 

w sprawie zmian granic dzielnic Oliwa oraz Strzyża

 

 

Na podstawie Uchwały nr LXXI/1840/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz § 62 ust. 2a pkt 2 Statutu Miasta Gdańska.

 

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

 • 1

Na podstawie załącznika nr 5 do Uchwały nr LXXI/1840/23 Rady Miasta Gdańska, przedstawiamy pozytywne stanowisko w kwestii zmiany granic na rzecz dzielnicy Oliwa.

 

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa.

 

 

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca

 Rady Dzielnicy Oliwa

 

   Zofia Pomirska

                                                                                         

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje