Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Na sesji 22 lutego Rada Oliwy rozdysponowała większość pieniędzy z budżetu dzielnicy.

Uchwała Nr  XV/49/22

Rady Dzielnicy Oliwa

z dnia 22 lutego 2022 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Oliwa uchwalonego na podstawie uchwały LII/1169/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oliwa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20 maja 2014 r.  poz. 1954  z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/1078/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2022 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 

Rada Dzielnicy Oliwa uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 260 406 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2022 do dyspozycji Rady Dzielnicy Oliwa na następujące cele:

 

1.     Sfinansowanie opłat związanych z utrzymaniem domeny internetowej i serwera Rady Dzielnicy Oliwa –  370 zł

2.     Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta 3 maja – 1800 zł

3.     Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Dnia Dziecka – 1200 zł

4.     Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji święta Oliwy – 1200 zł

5.     Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego „Oliwskie Lato z Piłką 2022” - 2400 zł

6.     Sfinansowanie organizacji turnieju sportowego z okazji Święta Niepodległości - 2200 zł

7.     Sfinansowanie organizacji XV Turnieju Rodzinnego tenisa stołowego dla mieszkańców Oliwy  - 1400  zł 

8.     Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa  - 4500 zł

9.     Sfinansowanie Święta Oliwy „Viva Oliva” – 8000 zł

10.  Sfinansowanie Wigilii Oliwskiej – 3000 zł

11.  Sfinansowanie projektu „Uwaga, detal!” – 7400 zł

12.  Reaktywacja działalności Klubu Seniora w DPS Polanki  - 5000 zł

13.  Gra Terenowa na Orientację Oliwa – Głowica – edycja II – 3000 zł

14.  Dzielnicowa Impreza na Orientację – 3000 zł

15.  Sfinansowanie Biegu Oliwskiego – 3000 zł

16.  Sfinansowanie zakupu książek do Biblioteki Oliwskiej -  10 000 zł

17.  Sfinansowanie spotkań i warsztatów z literatami w Bibliotece Oliwskiej – 10 000 zł

18.  Kontynuacja prac nad odtworzeniem ogrodu alpejskiego w Parku Oliwskim – 23 000

19.  Oznakowanie punktów widokowych na terenie Oliwy – 9000 zł

20.  Doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 23 – 4500 zł

21.  Sfinansowanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 35 – 17 200 zł

22.  Odtworzenie historycznego neonu Kina „Delfin” w Oliwie – 8000 zł

23.  Sfinansowanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów przy oliwskich ulicach  – 100 000 zł

24.  Sfinansowanie zakupu i utrzymania ławek zewnętrznych do ustawienia przy ulicach Oliwy – 7 000 zł

25.  Sfinansowanie słupków zabezpieczających chodniki przed przez samochodami - 10 000 zł

26.  Rezerwa budżetowa – 9736 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Oliwa

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         

                                                                                  Przewodnicząca Rady Dzielnicy Oliwa

                                                                                                          Zofia Pomirska

 

 

 

 

 


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje